Звіт керівника

 

Звіт директора

закладу дошкільної освіти (ясел садка) №6 «Зірочка»

Корж Ольги Олексіївни за 2017-2018 навчальний рік

Організаційно-правові засади діяльності Роменського закладу  дошкільної освіти (ясел-садка) №6 «Зірочка» Роменської міської ради

            Заклад  дошкільної освіти (ясла-садок) №6 «Зірочка», комунальної форми власності Роменської міської ради Сумської області – заклад освіти і виховання дітей  віком від 2 до 6 (7) років, який задовольняє потреби у догляді, вихованні і зміцненні здоров’я дітей дошкільного віку.

Заклад  здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України: Конституції України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад», Закону України  «Про охорону праці»,  Законів України «Про цивільну оборону», «Про дорожній рух», «Про мови», Державного стандарту «Базового компоненту дошкільної освіти», програмою розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі», а також відповідно власного статуту, Програми розвитку закладу на 2018-2023 р. та річного плану.

            За проектною потужністю ЗДО розрахований на 143 місця, станом на 01.05.2018 р. в закладі виховується 143 дітей раннього та дошкільного віку.

            Групи комплектуються залежно від умов роботи закладу за віковими ознаками.

            Розпорядок  роботи установи з 7:00 до 19:00 з п’ятиденним робочим тижнем.

            На 2017-2018 навчальний рік ЗДО укомплектований таким чином:

            2 групи –раннього віку;

            4 групи – дошкільного віку;

            1 група –  спеціалізована,  для дітей з порушенням зору.

            Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи дитячого закладу в дитсадку функціонують  всі необхідні приміщення: групові та спальні кімнати, роздягальні та кімнати гігієни. До послуг малюків  світла і простора  музична зала, працюють кабінети: методичний, медичний, кабінет психолога, всі технологічні та побутові приміщення. В кожній групі створено  відповідне динамічне  і змінне предметно-ігрове середовище. Усі приміщення відповідають санітарним, функціональним і естетичним вимогам завдяки спільній роботі працівників закладу та батьків вихованців. Свідчення плідної роботи є те, що на протязі  більше як 20-ти років за результатами підготовки до нового навчального року рішенням комісії заклад визнається зразковим.

            Освітньо-виховний процес у ЗДО  забезпечують 34 працівники: педагогічних працівників – 15, повну вищу освіту мають 13, не повну вищу освіту – 2 педагога. 19 чол. – обслуговуючого персоналу.

            Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить про стабільність колективу,  його творчий потенціал та рівень  професійної майстерності. Серед них – 1 педагог  має вищу кваліфікаційну  категорію, 9 – І категорію, 1 –  ІІ кваліфікаційну  категорію, та 4 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст».

            Середній вік вихователів : 25-40 років.

            Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації, шляхом відвідувань педагогами методичних об’єднань.

            Адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного росту педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного педагога           

       З 1 січня 2018 року заклад дошкільної освіти(ясла-садок) №6  «Зірочка» перейшов на самостійне ведення бухгалтерського обліку.

 Організація методичної роботи

Методичний кабінет закладу є центром методичної роботи в дошкільній установі. Наповнення кабінету – сучасне, естетичне, доступне у користуванні та задовольняє потреби педагогів закладу в професійному самовираженні й самореалізації, саморозвитку та самовдосконаленню.

            Методична документація ЗДО №6 оформлена відповідно до Примірної інструкції з діловодства в дошкільних навчальних закладах.

            Складено графік роботи методичного кабінету, в якому визначено час отримання літератури і посібників, консультування пе­дагогів, взаємодія з громадськістю.

            Методичний кабінет ЗДО є «скарбничкою» педагогічних традицій дитячого садка, центром збору інформації, «мозком закладу дошкільної освіти ». Методична робота, яку організує  вихователь-методист В.Г.Яковлєва спрямована на розвиток творчості, іні­ціативи педагогів, підвищення якості освітнього процесу. Вирішення окре­слених завдань лежить у площині пошуку нового змісту, форм і методів ро­боти з педагогічним колективом. У практику методичної роботи ввійшли групові та індивідуальні форми роботи з педагогічними кадрами: диспути, дискусії, ділові та рольові ігри.

            Аналіз діяльності показав, що більшість педагогів забезпечує розвивальний характер навчання. Діти під час занять виявляють позитивні емоції, беруть активну участь у діалозі, можуть самостійно робити висновки, уза­гальнення, висловлюють свої судження.

            Аналізуючи результати роботи спеціалістів, вихователів, які здійснюють корекційно-відновлювальну роботу з дітьми, які мають порушення зору, можна зробити висновок, що завдяки плідній взаємодії вузьких спеціалістів та вихователів групи компенсуючого типу корекційно-відновлювальна робота з дітьми здійснюється на достатньому рівні, про що свідчать кількісні показники динаміки корекційно- відновлювальної роботи та її результативність.

             Педагогічний колектив нашого закладу бере активну участь в педагогічних конкурсах і виставках:

Так, у жовтні 2017 року взяв активну участь у підготовці до обласного семінару по темі «Сюжетно-рольова гра- господиня  в дитячому садку», підготувавши багатофункціональний ігровий  посібник «Ляльковий будиночок» та методичний  посібник  «Музично-дидактичні ігри як засіб розвитку творчості дошкільників».

Підвищенню професійної компетентності педагогів та результативності освітньо-виховної роботи з дітьми дошкільного віку сприяє активна участь вихователів закладу в методичній роботі нашого міста. На базі  закладу 25.01.2018 року   проведене міське  методичне об’єднання вихователів  дітей молодшого дошкільного віку (5-й рік життя) на тему «Подорож математичною стежиною» (вихователь Косенко І.В.), а 17.04.2018 відбулося міське методичне засідання вихователів дітей раннього віку на тему: «Розвиток мовлення дітей раннього віку як засіб пізнання навколишнього світу» ( вихователь Стромиленко Т.П.). До кожного із заходів були підготовлені яскраві і сучасні виставки дидактичних ігор  з логіко-математичного розвитку дошкільнят та багатофункціональні  леп буки

Організація інноваційної діяльності в ДНЗ

            Педагогічний колектив ЗДО  №6 ефективно впроваджує інноваційні технології в освітній процес.

Таблиця

            Слід відзначити, що використання в освітньо-виховному процесі розви­ваючих технологій, має позитивний вплив на підвищення якості освітньо-виховної роботи.            На протязі 5 років педагогічний колектив закладу поглиблено працює над проблемою творчого використання спадщини В.О.Сухомлинського в роботі з дітьми дошкільного віку. Систематизовано та оформлено ряд методичних матеріалів:

            Реалізуючи варіативну складову програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»  в закладі дошкільної освіти  функціонує на безоплатній основі 7 гуртків,  займаючись в яких діти мають можливість проявити свої творчі здібності і нахили.

Забезпечення соціально-психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу

            Соціально-психологічний супровід учасників освітньо-виховного про­цесу в закладі здійснює практичний психолог І.А. Коваленко.

             У ЗДО забезпечуються умови для індивідуального розвитку дитини. Ве­деться профілактична робота з вихователями і батьками з розвитку в дітей особистісних новоутворень: створенні умови для реалізації дітьми своїх мож­ливостей, здібностей та потреб; надається допомога дітям, які потребують особ­ливих спеціальних форм організованої діяльності з метою підтримки їхніх інди­відуальних проявів; значна увага приділяється підвищенню рівня психологічної компетентності працівників  закладу дошкільної освіти , батьків щодо закономірностей психічного розвитку дитини.

            Для вихователів та батьків проведені консультації: «Вперше до дитячого садка», «Як допомогти малюку в період адаптації», «Криза 3-х років», «Концептуальні засади розвитку дошкільника як особистості в національній системі освіти»; «Закономірності психічного розвитку дітей дошкільного віку», «Спілкуємось з дітьми».

            Створені комфортні умови для проходження адаптації дітей. У період адаптації відбуваються такі заходи: індивідуальні та групові консультації для вихователів та батьків, ан­кетування батьків, виступи на батьківських зборах, корекційні заняття для дітей, спостереження.

 Матеріально-технічна та навчально-методична база

 Загальний стан території, приміщень (крім харчоблоку), їх відповід­ність санітарно – гігієнічним нормам

            Матеріально-технічна база дошкільного закладу знаходиться у задовільному стані. Адміністрація та колектив вживає заходів що­до її збереження та поповнення. Покращення умов перебування дітей потре­бує фінансування. Джерелами фінансування ЗДО протягом останніх років є благодійна діяльність батьків вихованців та кошти місцевого бюджету. Впродовж остан­ніх 3-х років за кошти батьків відремонтовано всі групові приміщення ЗДО та замінено вікна на металопластикові пакети.  За рахунок місцевого бюджету – придбано 2 ігрових комплекси на прогулянкові майданчики, 2 качелі, 2 бойлера, холодильник та морозильну камеру. Значно поповнився й заклад новими сучасними меблями.

            Зміцнення матеріальної бази закладу  дошкільної освіти відбувається відповід­но до Програми розвитку закладу на 2018-2023 р.р.

            Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей.     

            Організація харчування дітей в закладі дошкільної освіти  здійс­нюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закла­дах», а також Інструкцією про організацію харчування дітей в ДНЗ,  Санітарним регламентом.

            Приміщення харчоблоку  відповідає санітарно-гігієнічним нормам та забезпечений необхідною кількістю по­суду, який промаркований і використовується за призначенням. Техно­логічне та холодильне обладнання у робочому стані.

            У закладі встановлено доцільний режим харчування, наявні меню-вивіска  в групах  та на харчоблоці, графік видачі їжі, добові проби, при­значені відповідальні особи за організацію харчування. Дотриманню норм харчування приділяється особлива увага. Кожні 10 днів проводиться аналіз виконання норм харчування. Виконання натуральних норм харчування за 2018 рік по всіх основних продуктах (м’ясо, масло, риба, крупи, овочі) становить – 63-75 %. У зв’язку з підвищенням цін на продукти харчування та обмеженим фінансуванням норми харчування виконуються у неповному обсязі.

         Найважливішою умовою правильної організації харчування є дотримання санітарно-гігієнічних вимог та технології приготування їжі. Результатом чого є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань у дітей.

         Велику увагу приділяють педагоги ЗДО  формуванню культурно-гігієнічних навичок у дітей.

            Документація з організації харчування в закладі ведеться згідно з Ін­струкцією з організації харчування дітей в закладах дошкільної освіти .

Медичне обслуговування дітей

            Медичне обслуговування дітей здійснюється на безоплатній основі місь­ким центром медико-санітарної первинної допомоги, лікарем-педіатром Яременко А., старшою медичною сестрою М.П. Северіна.

            У своїй роботі вони керуються наказами та інструкціями. Медично-профілактична робота ведеться згідно річного плану. Медичні працівники проводять моніторинг стану здоров’я стану дітей. Один раз на рік проводиться поглиблений медичний огляд, здійснюється контроль за профілактичними та оздоровчими заходами.

 Порівняльний аналіз стану здоров’я дітей за групами здоров’я (таблиця)

            В закладі дошкільної освіти  проводяться антропометричні виміри і оцінка фі­зичного розвитку дітей: один раз на місяць – дітей раннього віку та один раз на квартал – дітей дошкільного віку. Вихователями груп щоденно проводить­ся огляд дітей на педикульоз та старшою медичною сес­трою ( 1 раз на місяць). Випадків педикульозу за останні три роки не зареєстровано. В закладі ведеться профілактично-оздоровча робота згідно з планом. Протягом року використовуються такі сучасні методи:

            Система оздоровчо-профілактичної роботи в ЗДО №6 спря­мована на формування у дітей мотивації до здорового способу життя.

Співпраця зі школою

            Належне місце в роботі закладу займає співпраця із ЗОШ №7. Одним із чинників досягнення високих результатів у освітній роботі були традиційні взаємо відвідування уроків у першому класі школи та занять у групах дітей старшого дошкільного віку. Позитивна взаємодія вчителів та вихователів обумовлена організацією спільних методичних заходів із використанням інтерактивних форм роботи. Зусиллями педагогів школи та вихователями організовувались такі заходи як Свято першого дзвоника, Свято Миколая, Різдвяні розваги,  тощо. Така робота сприяє позитивній адаптації старших дошкільників до школи.

Робота з батьками

             Протягом останніх років роботу закладу оцінювали батьки наших вихованців. Одним із пунктів традиційного анкетування батьків у системі тематичних перевірок були питання оцінки роботи колективу та пропозиції з удосконалення їх діяльності. Висунуті батьками пропозиції обговорювалися на педгодинах і враховувалися у подальшій роботі.           Поряд із традиційною системою відкритих показів для батьків: свят, розваг, культурно-підсумкових занять, практикувалось запрошення батьків на відкриті методичні заходи, їх участь у виставках, спортивних святах, тощо. Це сприяє зміцненню авторитету дитсадка серед родин наших вихованців. Більшість батьків дітей (82%) відзначає, що діти із задоволенням відвідують дитячий садок, повертаються додому в гарному настрої, батькам подобається стиль роботи  педагогів, які працюють з дітьми (92%) і їх ставлення до дітей. 87% членів сімей вихованців із задоволення та зацікавленням спілкуються з педагогами, умови створені для розвитку, навчання і виховання дітей оцінюють позитивно.

            На виконання завдань, спрямованих на охорону життя та зміцнення здоров’я, підвищення опірних та захисних сил організму, покращення розумової та фізичної працездатності зосереджена вся робота ЗДО.

            У закладі склалася дієва, адаптована до потреб та умов роботи, система, яка направлена на збереження та фізичний розвиток дітей

 

Головним є те, що заклад дошкільної освіти прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити!