Річний звіт про діяльність закладу освіти

РІЧНИЙ ЗВІТ

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

(ЯСЕЛ-САДКА) № 6 «ЗІРОЧКА»

 (за 2022/2023 навчальний рік)

  

   Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №6 «Зірочка» загального типу здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Статуту закладу, затвердженого рішенням Роменської міської ради  від 24.11.2017.                                    

    ЗДО організовує освітній процес за природничо-гуманітарним  пріоритетним напрямком.

І.1. Інформаційна карта

Заклад дошкільної освіти знаходиться за адресою: 42002, Сумська область,  м. Ромни, вул. Берегова, 20.  Тел. (054 48) 7-97-43

E-mail: dnzzirochka@i.ua

Веб-сайт: http://zirochka6.in.ua

Директор: Корж Ольга  Олексіїівна

Вихователь-методист: Яковлєва Валентина Григорівна

Чинний Статут закладу затверджено рішенням Роменської  міської ради

ХХХІV сесії VІІ скликання від 24.11. 2017 року.

Заклад розрахований на 143 місць, у 2022/2023 н. р. його відвідували 105 дітей. Функціонувало 6  вікових груп:

    Розпорядженням  голови Сумської обласної державної адміністрації № 235 – ОД від 11.04. 2018 року було видано ліцензію на освітню діяльність Роменському закладу дошкільної освіти (ясла-садку) №6 «Зірочка» Роменської  міської ради Сумської області.

   На 30.05. 2023 року в закладі налічувалося 105 дітей,   з них – 17 раннього віку.

 

І.2. Інформаційно-правові засади діяльності закладу дошкільної освіти

Заклад дошкільної освіти №6 здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України, зокрема: Конституції України, Законів України «Про освіту» від  05.09. 2017 року № 2145-VIII, «Про дошкільну освіту» від 11.07. 2001 року № 2628-III (із змінами), Положення про заклад дошкільної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03. 2003 року  № 305 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.01. 2021 №86), тощо та інших розпорядчих документів.

 Статут ЗДО №6 відповідає Положенню про заклад дошкільної освіти та чинному законодавству. Складений відповідно до вимог, враховує всі сфери діяльності закладу. Заклад дошкільної освіти №6 визначений як юридична особа.

Головною метою діяльності закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, виконання вимог Базового компонента, забезпечення умов для ефективного проведення освітнього процесу, фізичного та психічного розвитку дітей.

  Спілкування, навчання та ведення документації здійснювалося державною мовою.

Для забезпечення успішного виконання завдань освітнього процесу в

закладі дошкільної освіти функціонують:

 музично – спортивна зала;

 кабінет практичного психолога;

 кабінет вчителя-логопеда.

 

 Створюючи умови для оптимального розвитку дітей у ЗДО, упродовж навчального року колектив закладу дошкільної освіти спільно з батьками   цілеспрямовано і  плідно працював над збагаченням та оновленням розвивального середовища в кожній групі .

 

 

І.3. Кадрове забезпечення 

     ЗДО повністю укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. Педагоги  мають  спеціальну педагогічну освіту, за станом здоров’я їм дозволено здійснювати педагогічну діяльність. Педагогічний колектив складається з 15 педагогів, в тому числі директор, вихователь-методист, практичний психолог,  музичний керівник, вчитель – логопед, інструктор з фізичної культури.

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНИХ
ДАНИХ (всього 15 чол.)

 

 

Віковий склад

20 – 30 – 1 ч. – 7 %

30 – 40 – 6 ч. – 40 %

40 – 50 –3– 20 %

50 та більше – 5 ч. – 33%

 

 

 

 

 

Освітній рівень      

Вища – 12 ч. – 80%

Базова вища – 2 – 13%

Середня спеціальна – 1 ч. – 7%

 

 

 

 

 

 

Педагогічна кваліфікація 

Вища категорія – 4  ч.   25%

І категорія – 6  ч. – 38  %

ІІ категорія – 3  ч. – 21 %

11 розряд – 2 ч. – 16  %

Звання «Вихователь-методист»  – 0 ч. – 0%

 

 

 

Відповідно до перспективного плану-графіку курсової перепідготовки на 2022/2023 н. р. підвищили свою фахову майстерність 5 педагогічних працівників.

     Вихователі Король Ю.С.¸ Кримець Л.П, Дзюба А.В. успішно атестувалися на відповідність займаній посаді, підвищивши  свої кваліфікаційні  категорії «спеціаліст вищої категорії». За  результатами атестації  вихователю Каплун М.В. присвоїли  « 11 тарифний розряд», а Голубкова Н.О.  підтвердила свою кваліфікаційну категорію «спеціаліст I кваліфікаційної категорії» .

     На сьогодні, підвищення кваліфікації педагогічних працівників не обмежується лише

курсами підвищення кваліфікації. Підвищення кваліфікації педагогів на сучасному етапі

здійснюється шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти за очною,

заочною, дистанційною формами навчання або їхнім поєднанням. Педагоги мають

можливість самостійно долучитися до короткострокового підвищення кваліфікації шляхом участі у тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, вебінарах, майстер-класах за різними професійними темами і проблемами.

 

І.3. Аналіз управлінської та методичної роботи

      Управлінська та методична робота в закладі упродовж минулого навчального року

була підпорядкована Законам України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовому

компоненту дошкільної, рекомендаціям Листів МОН України «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році» №1/8504-22 від 27.07. 2022 року.

 з врахуванням методичних рекомендацій Сумського ОІППО, відділу  освіти Роменської  міської ради, наказів  міського відділу освіти про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, плану роботи міського відділу  освіти на 2022-2023 роки.

     Управлінська та методична робота ЗДО №6 «Зірочка» була  направлена на підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення якісного методичного та  психологічного супроводу освітнього процесу, підвищення професійної компетентності, педагогічної майстерності педагогів закладу.

      Діяльність керівника закладу дошкільної освіти направлена на вирішення освітніх, методичних, адміністративних, фінансових, господарських та інших питань, які виникають у процесі діяльності ЗДО.

      В закладі дошкільної освіти №6  «Зірочка» Роменської міської ради Сумської області визначено політику забезпечення якості освітньої діяльності, розроблено  Положення про внутрішню систему  забезпечення якості освіти, яке  схвалено педагогічною радою ЗДО   (протокол №1 від 10.10. 2022 року).

     Адміністрацією закладу реалізація впровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти грунтується на таких засадах:

      Планування розвитку освітньої системи ЗДО зумовлено необхідністю кардинальних змін, спрямованих на  підвищення якості і конкурентоспроможності закладу  освіти, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед  колективом закладу в умовах воєнного стану в Україні.

     З цією метою розроблено Стратегію розвитку закладу  дошкільної освіти №6 «Зірочка» на 2022-2027 роки, яка визначає  стратегічні пріоритети розвитку установи, започатковує організаційні шляхи реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби, скеровує учасників освітнього процесу до  реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства та  держави на засадах європейських вимірів якості освіти.

Одним з компонентів внутрішньої системи забезпечення якості освіти закладу дошкільної освіти  №6 «Зірочка» визначено напрям по створенню умов для формування здоров’язбережувального середовища, що передбачає залучення дітей до  здорового способу життя в умовах ЗДО та сім’ї, формування мотиваційної установки на здоровий 

і активний спосіб життя педагогів і дітей. З метою реалізації даного напряму в Стратегії розвитку  закладу дошкільної освіти на 2022-20267роки розроблено план заходів та визначено відповідальних осіб. В річному плані роботи закладу дошкільної освіти передбачено розділ «Охорона життя і здоров’я учасників освітнього процесу».

      Адміністрацією закладу проводиться систематично вивчення питань дотримання розрорядку дня,  організації проведення прогулянок, виконання рухового режиму дітей впродовж дня, виконання  програмових вимог; проводиться моніторинги за організацією харчування, за захворюваністю дітей тощо.

 

І.4. Методична робота з кадрами та організація освітнього процесу  

 

      Організація освітньої роботи в закладі дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному  році здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну

освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного

виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641),

Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету

Міністрів України від 20.03.2003 № 305), Санітарного регламенту для дошкільних

навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від

24.03.2016 № 234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних

навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України 

від 20.04.2015 № 446), інших нормативно-правових актів.

      Освіта дітей дошкільного віку у межах Базового компонента дошкільної освіти

проводилась за комплексною програмою розвитку дитини дошкільного віку (наук. кер.

Кононко О. Л.) «Я у Світі» (оновлена  редакція 2019 року) та альтернативною програмою формування культури інженерного мислення в дошкільників  «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт», парціальними програмами

рекомендованими Міністерством освіти і науки України або схваленими для використання у закладах дошкільної освіти комісією з дошкільної педагогіки та психології      Науково методичної ради з питань освіти МОН України, зокрема:

– «Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання

дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; за наукового редагування Рейпольської О. Д.);

– «Дитина у світі дорожнього руху», програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху (авт. – Тимовський О.А., Репік І.А.);

– «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки

життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. Лохвицька Л. В.);

– «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному

навчальному закладі (авт.: Березіна О. М., Гніровська О. З., Линник Т. А.);

– «Вчимося жити разом», програма з розвитку соціальних навичок ефективної

взаємодії дітей від 4 до 6-7 років (авт. – Піроженко Т. О., Хартман О. Ю.);

– «Скарбниця моралі», програма з морального виховання дітей дошкільного віку (авт.

– Лохвицька Л.В.);

       Чинною комплексною освітньою програмою, парціальними програмами, методичними рекомендаціями до них, методичною, навчальною літературою, наочними

посібниками відповідно Листа Міністерства освіти і науки  від 14.09.2022 №1/10686-22 “Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2022/2023 навчальному році” заклад дошкільної освіти забезпечений на 90%. А часописами фахових видань педагогічний колектив забезпечений повністю.

       Діти середньої та старших груп за рахунок благодійних внесків батьків були повністю

забезпечені робочими зошитами.

     Педагоги закладу упродовж року відстежували оперативну інформацію про нові

програми, посібники та іншу навчальну літературу, рекомендовану Міністерством освіти і

науки для використання в освітній роботі з дітьми, публікації у фахових періодичних

виданнях та на освітніх сайтах.

    Орієнтовний розподіл навчального навантаження на тиждень за віковими групами

відповідав вимогам Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів

(затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03. 2016 № 234)  та

Наказу Міністерства освіти і науки №446 від 20 квітня 2015 року «Про затвердження

гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних

закладах різних типів та форм власності».

     Система управлінської та методичної роботи була організована в контексті вирішення річних завдань на 2022/2023 навчальний рік, а саме:

  1. Забезпечити психологічну безпеку та емоційне благополуччя учасників освітнього процесу шляхом використання методичного кейсу.
  2. Формувати у дітей відчуття приналежності до своєї країни, завдяки їх участі у суспільно корисній справі громадянсько-патріотичного змісту.
  3. Формувати сенсорно-пізнавальний досвід дитини в різних видах діяльності через використання інноваційних технологій.

   На вирішення річних завдань були розроблені конкретні і змістовні різноманітні форми і

заходи методичної роботи в закладі. Ключовим заходами стали:

 проведення низки методичних форм роботи, спрямованих на підвищення

професійної компетентності педагогів щодо вдосконалення роботи по впровадженню

SТRЕАМ- освіти дошкільників та забезпечення психологічної безпеки та емоційного благополуччя всіх учасників освітнього процесу;

 надання цільової методичної допомоги та системного методичного

супроводу педагогам під час підготовки до міських заходів, участі у професійних

конкурсах, виставках, оглядах, проведення тематичних тижнів, колективних переглядів різних форм освітньої роботи з дітьми та просвітницької роботи з батьками;

 популяризація продуктів педагогічної діяльності у відкритих групах соціальної мережі Facebook на сайті закладу дошкільної освіти;

 обговорення проблем та підбиття підсумків роботи щодо вирішення річних

завдань під час засідання педагогічної ради.

            Так, на засіданнях педагогічної ради упродовж минулого навчального року обговорювались наступні проблеми:

 Беремо педагогічний старт в умовах сьогодення (протокол №5 від 22.08.2022).

  Психологічно безпечне освітнє середовище як необхідна умова успішного розвитку та соціалізації дитини (протокол №2 від 30.11. 2022).

  Патріотичне виховання дошкільнят в умовах сьогодення (протокол №4 від

31.01. 2023 ).

 Проблеми розвитку сенсорної інтеграції в дошкільному віці (протокол №5 від 29.03.2023).

   Активну участь в засіданнях педагогічної ради брали вихователі: Стромиленко Т.П. ,  Дзюба  А.В.,  Король Ю.С., Панасенко С.І. , Кримець Л.П., Лукаш Ю.М. вчитель-логопед Іванченко  К.М., практичний психолог Коваленко І.А.

   Робота педагогічних рад була побудована на науковій основі. Педагоги обмінювалися

досвідом своєї роботи, активно включалися до обговорення «за круглим столом», інформували, аналізували, звітували про власні здобутки, ділились власним досвідом роботи, демонструючи мультимедійні презентації з власного досвіду роботи, підбивали підсумки роботи щодо вирішення річних завдань. Систематично брали участь в засіданнях педагогічної ради 95% її членів.

    Результативно та з високим рівнем зацікавленості пройшли семінари з педагогами:

 8 вересня  – прес-реліз: « Комунікативний освітній простір ЗДО в умовах війни»;

 20 жовтня – методичний квест: «Володар планів: якісний план – ефективний освітній процес»;

 18 листопада –  семінар:«Роль вихователя у формуванні безпечного середовища»

 16 грудня –  – семінар-практикум «Емоційний інтелект, як фактор психологічного здоров’я дітей дошкільного віку»;

  11 листопада – методична шпаргалка «Патріотичне виховання дошкільнят шляхом ігрової діяльності»;

 31 січня – семінар – практикум практичного психолога: «Разом до безбар’єрного суспільства»;

  17 лютого – семінар – практикум  «Без зайвих рухів, або Східна фізкультура в дитячому садку»;

  фестиваль ідей «Як організувати командну взаємодію дошкільників».

    Зміст проведених семінарів складався з теоретичних, практичних завдань,  використання  активних та інтерактивних форм роботи з кадрами. В результаті роботи семінарів, підвищилась ефективність діяльності колективу за комплексною і парціальними програмами, підвищилась якість роботи по вирішенню річних завдань.

     Підвищенню професійної компетентності педагогів позитивно сприяла така форма

методичної роботи, як колективний перегляд педагогічного процесу, що є однією з дієвих форм роботи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників з різним рівнем освіти та стажем педагогічної діяльності. Високу оцінку колег та батьків отримали вихователі: Король Ю.С., Кримець Л.П., Дзюба А.В., Голубкова Н.О., Каплун М.В. У ході відкритого перегляду, педагоги продемонстрували свою фахову майстерність, творчість, уміння цікаво і невимушено залучати дітей до пізнавальної та практичної діяльності за темою, підтримувати дитячу зацікавленість упродовж всього заходу. Кожне переглянуте заняття свідчило про велику попередню роботу з малятами і батьками. У кожного вихователя

спостерігався свій особистий стиль підготовки та проведення освітньої роботи з малятами;

у кожного педагога – були власні творчі родзинки, які варто запозичити іншим та впровадити у свою практику роботи.

Змістовними та цікавими формами освітньої роботи упродовж року були:

 1 вересня 2022 року – фізкультурно-музична розвага «Свято картоплі»;

 З 09 по 13 вересня 2022 року – Всеукраїнський Олімпійський тиждень та

Олімпійський урок в рамках заходів Дня фізичної культури і спорту ;

 З 17 по 21   жовтня 2022 року , 18 по 22 січня 2023 року  – тематичні тижні з  основ безпеки життєдіяльності дошкільнят;

 З 14 по 18 листопада 2022  року – Тиждень толерантності ;

 З 21 листопада до 06 грудня 2022 року проведена щорічна акція «16 днів проти

насильства»;

 З 04  по 10 січня  2023 року – проведений Тиждень Здоров’я;

 З 15 по 19 лютого  2023 року проведений Тиждень української мови;

 22  по 26 березня  – Тиждень гри;

 12 травня   – День Матері;

 18 травня   – День вишиванки.

Найактивнішими в проведенні масових заходів методичної роботи були вихователі:

Стромиленко Т.П., Голубкова Н.О., Дзюба  А.В., Лукаш Ю.М., Король Ю.С., Кримець Л.П., інструктор з фізичної культури Т. Боброва.

Проведені різнопланові форми методичної роботи в закладі сприяли підвищенню

результативності освітньої роботи з дітьми дошкільного віку, яка вивчалась та аналізувалась вихователем-методистом В. Яковлєвою. Так упродовж навчального року був проведений тематичний аналіз:

 Про стан  роботи зі створення психологічного та фізичного безпечного освітнього середовища  (до педагогічної ради з 21 по 28 листопада 2022 року).

  Про стан  роботи з  використання інноваційних технологій та ППД  у вихованні патріотизму ( до педагогічної ради, з 10 по 20 січня 2023 року).

   Про стан   сенсорно-пізнавального  розвитку дітей  ( до педагогічної ради, з 17 по 24 січня 2023 року).

    Для підвищення якості надання освітніх послуг вихователем-методистом закладу

проведено щорічне дидактичне тестування педагогів на рівень сформованості професійної

компетенції щодо освітніх завдань Базового компоненту дошкільної освіти та чинних Програм.

    В основному педагоги показали достатній та середній рівень сформованості педагогічної компетенції. Проте з вихователями  Лавріненко Т.Й. , Каплун М.В. ,  Косенко І.В. за результатами дидактичного тестування була проведена додаткова співбесіда за змістом, структурою і освітніми лініями Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

    Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж

навчального року, показав, що всі вони мали науково- методичний та пізнавальний

характер, були спрямовані на усунення недоліків, допущених в організації освітнього.

процесу. Педагогам ЗДО надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахової майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду педагогів  закладу, міста, інших областей, проходження курсів підвищення кваліфікації при СОІППО, участь у різних формах дистанційного навчання.

    В цілому рівень та результативність методичної роботи закладу дошкільної освіти №6

«Зірочка» за 2022/2023 навчальний рік можна відзначити як достатній.

 Методичний кабінет у закладі є центром методичної допомоги педагогічним працівникам закладу дошкільної освіти та поширення серед батьків психолого- педагогічних знань щодо забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та  формування необхідних життєвих навичок. Упродовж навчального року робота методичного кабінету була направлена на оновлення та наповнення методичного кабінету відповідно до Примірного положенням про методичний кабінет закладу дошкільної освіти (наказ МОН № 372 від 16.04. 2018). Насичення методичного кабінету в закладі  задовольняє потреби у саморозвитку та професійному вдосконаленні вихователів та інших педагогів ЗДО і є: інформативним, змістовним, доступним, сучасним та естетичним.

   Матеріали у методичному кабінеті сформовані так, щоб педагоги мали вільний доступ до них і могли зорієнтуватися в його наповненні.

   Розроблення методичних рекомендацій, зразків дидактичних ігор і вправ, розвивальних посібників з різних видів роботи з дітьми, систематизація та оформлення продуктів педагогічної діяльності тощо упродовж навчального року відповідало пріоритетним завданням.

    Про інформаційні та комп’ютерні технології в системі роботи закладу дошкільної

освіти свідчить наступне. В ЗДО проводиться  робота по комп’ютеризації та інформатизації

освітнього та управлінського процесів. У закладі є в наявності 4 комп’ютери,

2 з яких  знаходиться в управлінській діяльності, решта – для потреб освітнього

процесу, та 2 ноутбуки. Крім комп’ютерів, в закладі використовується інша комп’ютерна техніка: 5 принтерів, проектор, ламінатор. З 2010 року комп’ютери підключені до мережі Інтернет. У 2017 році в мережі Internet створений і успішно працює веб-сайт закладу.

    Протягом року постійно залучалися позабюджетні кошти на підтримку роботи

наявної техніки (заправку картриджів, ремонт принтера тощо).

   Працівники закладу брали участь в заходах різного рівня щодо підвищення їх ІКТ компетентності.

     Впровадження ІКТ в освітній простір закладу упродовж року здійснювалось

комплексно через різні сфери його життєдіяльності. Активно використовувались ІКТ в

управлінській діяльності:

 використання ПК «ІСУО»;

 ведення ділової документації;

 використання електронної пошти;

 проведення батьківських зборів, нарад;

 використання Інтернет;

 функціонування сайту закладу;

Участь у різних формах дистанційної просвіти.

Ефективно використовувались ІКТ в методичній роботі:

 проведення моніторингових процедур з різних аспектів освітньої діяльності;

 атестація педкадрів;

 робота педагогів із самоосвіти через опрацювання Інтернет ресурсів з питань дошкільної освіти.

      Упродовж року активно використовувались ІКТ в освітньому  процесі: у

діяльності психологічної служби, роботі вчителя-логопеда під час проведення

психодіагностичної, просвітницької, корекційно – відновлювальної, розвивальної та

організаційно-методичної роботи.

Використання ІКТ в системі освіти закладу дало змогу:

 підвищити ефективність та якість освітнього процесу (заощаджено час на розробку

дидактичних матеріалів);

 удосконалити систему управлінської діяльності;

 підвищити рівень роботи методичної служби закладу завдяки активному

використанню мультимедійного супроводу під час проведення різних форм

методичної роботи;

 удосконалити просвітницьку роботу з батьками через розміщення на сайті

інформаційно-практичних матеріалів з різних питань життєдіяльності дітей,

проведення інтернет-консультацій тощо.

   Проте, недоліками в роботі закладу дошкільної освіти з питань інформатизації є:

 низька ІКТ-компетентність окремих педагогів;

 недостатня оснащеність комп’ютерною технікою;

 несистематично оновлюються сторінки вузьких спеціалістів на офіційному сайті.

     На разі залишається актуальним подальше розроблення системи організації

консультативної та методичної підтримки щодо підвищення ІКТ-компетентності

педагогів; проведення майстер-класів для педагогів закладу з метою пропаганди

успішного досвіду  упровадження ІКТ-технологій в освітній процес; розширення

використання ІКТ в роботі з дітьми всіх викових груп; подальше розроблення технології

мультимедійного супроводу освітнього процесу; розширення парку комп’ютерної та

оргтехніки; робота щодо систематичного оновлення і наповнення контенту сайту закладу.

  Проведена системна та послідовна управлінська, методична та організаційно-педагогічна робота сприяла успішному виконанню поставлених завдань на навчальний рік.

      Проте актуальним залишається постійне розширення професійного світогляду

педагогічних працівників, систематичне інформування педагогів щодо інновацій у галузі

дошкільної освіти, удосконалення системного підходу до методичного та інформаційно-

аналітичного супроводу освітньої діяльності закладу дошкільної освіти, пошуку і

впровадження нових ефективних форм взаємодії дошкільної освіти із сім’ями вихованців,

популяризації роботи закладу дошкільної освіти.

 

І.5. Аналіз результатів освітнього процесу

Проведені різнопланові форми методичної роботи в закладі сприяли підвищенню

результативності освітньої роботи з дітьми дошкільного віку. Інваріантна складова

Базового компоненту дошкільної освіти в дошкільному закладі реалізувалась відповідно

до програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція 2019 року, наук. кер. Кононко О. Л.), у спеціальній групі для дітей з вадами мовлення – за Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» ( авт.: Бартєнєва Л. І. ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати моніторингу якості освіти квітень, 2023

Група раннього віку 3-й рік життя «Чомусики», 11 дітей

Освітні лінії

в

д

с

н

 

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Особистість дитини

   

5

45,5 %

4

36,4%

2

18.13%

Дитина в соціумі

   

4

36,41%

3

27,2 %

4

36,4%

Дитина у природному довкіллі

   

6

54,5%

1

9,1%

 4

36.4%

Дитина у світі мистецтвпа

1

9,1

4

36,4%

2

18,4%

 4

36,4%

Гра дитини

2

18,1

3

27,3 %

2

18,1%

 4

36,6%

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

2

18,1

3

27,3%

3

27,3%

3

27,3%

Мовлення дитини

 

 

5

54,5%

 

 

6

45,5%

 

 

 

 

Група молодшого дошкільного віку «Веселка», 13 дітей

Освітні лінії

в

д

с

н

 

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість

дітей

Що становить, %

Особистість дитини

 3

23,4

9

69,2%

1

7,14%

   

Дитина в соціумі

 3

23,4

9

69,2 %

1

7,14%

 

 

Дитина у природному довкіллі

4

 30,7

8

 61,5%

1

 7,14

 

 

Дитина у світі мистецтва

3

 23,4

9

 

69,2%

1

 

7,14%

 

 

Гра дитини

4

30,7

6

46,1%

3

23,4 %

 

 

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

3

23,4

7

53,8%

3

23,4%

 

 

Мовлення дитини

 

7

53,8 %

5

30,7%

1

7,14%

 

 

 

 

 

Група середнього дошкільного віку  «Ромашка», 14 дітей

 Освітні лінії

в

д

с

н

 

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Особистість дитини

3

21

8

57%

2

14%

1

7%

Дитина в соціумі

3

21

3

21 %

7

50%

1

7 %

Дитина у природному довкіллі

2

14

4

 

29 %

5

 

36%

 3

 

21%

Дитина у світі мистецтва

5

36

3

21 %

4

 

29%

 2

 14%

Гра дитини

2

14

4

29 %

6

43 %

 2

14%

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

3

21

5

 

36 %

5

 

36%

1

 

7%

Мовлення дитини

1

7

5

36%

5

36%

3

21 %

 

 

 

 

 

 

Група середнього дошкільного віку «Сонечко», 12  дітей

 Освітні лінії

в

д

с

н

 

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Особистість дитини

5

41,7

4

33,3 %

3

25%

Дитина в соціумі

 

 

6

50 %

6

50%

 

Дитина у природному довкіллі

4

33,3

4

 

33,3 %

4

 

33,3%

 –

 

Дитина у світі мистецтва

4

33,3

3

 

25%

5

 

41,7%

 –

 

Гра дитини

6

 50 %

4

 

33,3 %

2

 

16,7 %

 

 

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

4

 

33,3%

3

 

25 %

5

 

41,7 %

 

 

Мовлення дитини

1

8,3

6

 

50%

5

41,7 %

   

 

 

 

 

Група дітей старшого дошкільного віку «Калинка», 16 дітей

 Освітні лінії

в

д

с

н

 

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Особистість дитини

 

 

11

69 %

5

31’ %

 

 

Дитина в соціумі

2

12 %

6

38 %

7

44 %

1

6%

Дитина у природному довкіллі

1

 

6,2 %

11

 

69 %

4

 

25%

 

 

Дитина у світі мистецтва

7

 

44%

7

 

44 %

2

 

12%

 

 

Гра дитини

2

12%

11

69%

3

19%

 

 

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

3

 

19%

10

 62%

3

 

19 %

 

 

Мовлення дитини

1

6 %

5

32%

6

37 %

4

25%

 

 

 

 

 

 

Діти старшого дошкільного віку 6-й рік життя логопедична група

«Бджілка» ,  7 дітей

 Освітні лінії

в

д

с

н

 

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Кількість дітей

Що становить, %

Особистість дитини

4

57%

3

43%

 

 

 

 

Дитина в соціумі

2

28 %

3

44%

2

28%

 

 

Дитина у природному довкіллі

3

 

43%

4

57%

 

 

 

 

Дитина у світі мистецтва

2

 

28%

4

 

35%

3

 

27%

 2

 

19%

Гра дитини

4

57%

3

43%

 

 

 

 

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

2

 

28%

4

 

57 %

1

 

15%

 

 

Мовлення дитини

3

44 %

2

28%

2

28%

 

 

 

 

 

 

 

  ЗВЕДЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГОВОГО ОБСТЕЖЕННЯ ДІТЕЙ за квітень 2023 року

ОСВІТНЯ ЛІНІЯ

РІВЕНЬ

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЕДЕНІ У ВІДСОТКАХ

«Чомусики»

 3-й  р.ж.

«Веселка»

4-й р. ж.

«Сонечко»

5 р. ж.

«Ромашка»

5 р. ж.

«Калинка»

6 р. ж.

«Бджілка»

6 р. ж.

Середній показник по ЗДО

Особистість дитини

Високий

0

23

42

21

0

57

24

Достатній

46

70

33

57

69

43

53

Середній

36

7

25

14

31

0

19

Початковий

18

0

0

7

0

0

4

Дитина в соціумі

Високий

0

23

0

21

12

28

14

Достатній

36

70

50

21

38

44

44

Середній

27

7

50

50

44

28

34

Початковий

36

0

0

7

6

0

8

Дитина у природному довкіллі

Високий

0

31

33

14

6

43

21

Достатній

56

62

33

29

69

57

51

Середній

9

7

34

36

25

0

19

Початковий

36

0

0

21

0

0

9

Дитина у світі мистецтва

Високий

9

23

33

36

44

28

26

Достатній

36

70

25

21

44

35

40

Середній

19

7

42

29

12

27

23

Початковий

36

0

0

14

0

19

11

Гра дитини

Високий

18

31

50

14

12

57

30

Достатній

27

46

33

29

69

43

42

Середній

18

23

17

43

19

0

20

Початковий

37

0

0

14

0

0

8

Дитина в Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

Високий

19

23

33

21

19

28

24

Достатній

27

54

25

36

62

57

44

Середній

27

23

42

36

19

15

27

Початковий

27

0

0

7

0

0

5

Мовлення дитини

Високий

0

0

8

7

6

44

11

Достатній

54

54

50

36

32

28

43

Середній

0

31

42

36

37

28

29

Початковий

46

7

0

21

25

0

17

 

ВИСНОВКИ

     Виходячи з результатів моніторингового діагностичного дослідження досягнень дітей за освітніми  лініями БКДО, які наочно відображені в картках результатів моніторингу сформованості  основних компетенцій та узагальнені у відповідних таблицях , можна зробити наступні висновки: освітній процес спрямовано на основну мету – формування у дошкільників світогляду цілісного бачення навколишнього світу і самих себе, свого місця
в природі та суспільстві. Освітня діяльність з дітьми планується і проводиться відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти, програми розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі», методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу з дітьми дошкільного віку та інших нормативних документів в галузі дошкільної освіти.
Результати, отримані під час моніторингового дослідження якості дошкільної освіти у групах передшкільного віку, свідчать про те, що робота ведеться на належному рівні.

       Варіативна складова змісту закладі дошкільної освіти №6 «Зірочка» у зв’язку з воєнним станом в Україні  не була реалізована.

      Моніторинг якості дошкільної освіти в цілому засвідчив, що педагогічний колектив

планомірно і систематично здійснює освітній процес з дошкільниками, сумлінно ставиться до відбору і застосування інтерактивних та сучасних форм, методів і прийомів активізації пізнавальної, мовленнєвої активності дошкільнят, відповідально відноситься до забезпечення організаційно-педагогічних умов для життєдіяльності дітей, організації

розвивального простору в групових приміщеннях і на майданчиках.

    Проте варто продовжувати працювати над впровадженням ефективних інноваційних  методик і програм у роботу з дошкільнятами.  STREAM – освіту як програму , яка зорієнтована на цінності і інтереси дитини, підвищувати активність дітей до мовленнєвої діяльності, мистецькій освіті, як інструменту творення особистості.

      Продовжувати спрямовувати освітній процес у закладі дошкільної освіти  на розвиток базових якостей особистості дошкільника в різних видах діяльності та набуття життєвої компетентності.

     Повно маштабне російське вторгнення змусило кожного українця усвідомити свою персональну приналежність. І замислитись над тим, що насправді означає для нас Батьківщина. Сьогодні патріотичне виховання дошкільнят переходить у площину дії. 

     Тому важлими є вирішення таких завдань:

      Залишається актуальним використання ігрових і проблемно-навчальних ситуацій,

інформаційно-комунікаційних та комунікативних технологій, проєктної діяльності;

продумування найбільш вдалих форм і методів організації освітнього процесу, під час яких діти могли б, з одного боку, працювати індивідуально, з іншого – працювати разом,

проявляти ініціативу, радитися один з одним, допомагати. При  проєктуванні діяльність

дітей варто створювати такі умови, де б діти не лише набували б та розширювали свої

знання, а й ставали більш уважними один до одного, до дітей іншого віку, до дорослих,

вміли б висловлювати свої думки, слухати і поважати думки інших тощо. Під час

спеціально організованої навчально-пізнавальної діяльності доцільно сприяти тому, щоб

дитина отримувала доступний віку обсяг інформації та практично засвоювала важливі

уміння та навички в рамках цієї інформації, щоб опановувала систему моральних цінностей, отримувала життєвий соціальний досвід спілкування та доречної поведінки через партнерську взаємодію дорослого з дітьми.

     Перспективними напрямами роботи щодо подальшого підвищення якості

освітнього процесу є врахування результатів моніторингу рівня розвитку компетенцій дітей відповідно до чинної Програми, Державних вимог до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дітей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти  (нова редакція), затверджений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.01. 2021 № 33. В роботі з педагогами, батьками, з дітьми варто взяти до уваги Стратегію популяризації української мови до 2030 року «Сильна мова – успішна держава» (рішення Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 року).

 

І.6. Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно- гігієнічних та протипожежних норм

Згідно Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», заклад дошкільної освіти забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя. Робота в цьому напрямку здійснюється через створення умов для безпечного перебування дітей в закладі, роботу з колективом по охороні праці та безпеці життєдіяльності, організацію освітнього процесу з дітьми з питань охорони життя і безпеки життєдіяльності.

На виконання Закону України «Про охорону праці», Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, в ЗДО розроблені заходи, направлені на покращення умов праці та безпечне перебування дітей: «План першочергових заходів по забезпеченню протипожежного захисту». В закладі розроблені та затверджені інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт, інструкції по дотриманню працівниками правил безпеки під час організації освітнього процесу, посадові та робочі інструкції для всіх категорій працівників.

Згідно Закону України «Про охорону праці», систематично з працівниками проводилися вступні, первинні та повторні, цільові інструктажі  з питань охорони праці, пожежної безпеки, які реєструвалися у відповідних журналах, видавалися накази щодо охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників та дітей.

 

          І.7    Забезпечення ВСЗЯО

 

 Для забезпечення  якості освітньої діяльності в закладі сформована внутрішня система забезпечення якості освіти. Відповідно до наказу  від 22.08.2022 №30 о/д «Про затвердження Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти ЗДО «Зірочка» розроблено Положення, яке формує цілі та  компоненти внутрішньої системи, схвалено педагогічною радою № 1 від 10.10 2022 року.

У 2022/2023 навчальному році  відповідно до плану роботи ЗДО на 2022/2023 навчальний рік, згідно наказу директора ЗДО від 01.01.2023 № 01-о/д «Про  створення робочої і моніторингової групи та проведення само оцінювання  за напрямом «Освітнє середовище в ЗДО «Зірочка»  було здійснено  вивчення та зроблено  самоаналіз роботи ЗДО «Зірочка» за першим  напрямом ВСЗЯО. Робоча група працювала з січня 2023 по серпень 2023 року. За результатами роботи складена аналітична довідка.

 При вивченні даного питання були  використані методи збору, які запропоновані Методичними рекомендаціями з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти, затверджених наказом Державної служби якості освіти України від 30.11. 2020 № 01-11/71. До  були залучені вивчення не лише фахівці закладу освіти, а й батьки та  представники місцевої громади.

Про результати само оцінювання було проведено нараду при директорові, де відмітили позитивні та негативні сторони освітнього середовища ЗДО, виданий наказ директора ЗДО від 25.08. 2023 № 45-1-ОД «Про результати комплексного самооцінювання за напрямом «Освітнє середовище» ЗДО «Зірочка» та надані рекомендації щодо питань покращення освітнього середовища ЗДО.

Застосовується єдиний підхід до оцінки якості освіти відповідно до критеріїв  напряму.

– Високий рівень – 75- 100%;

– Достатній – 51 -75%;

– Вимагає покращення – 26 – 50%;

– Низький рівень – 25 -1%.

Шкала визначення рівня якості освітньої діяльності

1,0 – 1,65

1,66 – 2,65

2,66 -3,60

3,61 – 4,0

низький рівень

рівень, що вимагає покращення

достатній рівень

високий рівень

 

Напрям 1.  Освітнє середовище закладу дошкільної освіти;

Рівні оцінювання:

Вимога/правило

Рівень освітньої діяльності

1.1.

достатній

1.2.

високий

1.3.

достатній

За напрямом 1:

 

                                     достатній

 

     Результати анкетування, карт спостереження, вивчення документації показали, що всі респонденти оцінили напрям  «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти» на достатньому рівні, що відповідає 3.41 бали.

У  2023/2024 навчальному році заклад буде проводити само оцінювання другого напряму ВСЗЯО «Здобувачі дошкільної освіти. Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду».

 

 

І.8 Аналіз медичного обслуговування та харчування

    План роботи медичної служби на 2022/2023 навчальний рік укладений відповідно до річного плану роботи закладу, виконаний в повному обсязі.

   Медичне обслуговування дітей закладу здійснювалось сестрою медичною старшою Северіною М.П.

План роботи медичного працівника включав розділи:

   Медичне обслуговування в ЗДО включало проведення обов’язкових медичних оглядів та

направлення дітей на профілактичні щеплення, надання в разі потреби невідкладної

 швидкої індивідуальної профілактичної допомоги і організація госпіталізації у разі наявності показань.

   Направлення дітей на проведення профілактичних щеплень проводилось згідно з календарем щеплень та згідно з наказом МЗУ від 16.09. 2011р №595 «Про порядок проведення профілактичних  щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів»  та  Наказу МОЗ України від 23.04. 2019 № 958 “Про внесення змін до Календаря  профілактичних щеплень в Україні”, де затверджені: календар профілактичних щеплень, положення про організацію і проведення профілактичних щеплень тощо.

       У своїй роботі медична служба керується: Законом України «Про дошкільну освіту» (ст.34 «Медичне обслуговування у дошкільному навчальному закладі»), Законом України №1645 «Про захист населення від інфекційних хвороб», Законом України «Основи законодавства  України про охорону здоров’я», Наказом МОЗ та МОН України №432 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей в дошкільному навчальному закладі», інструктивно-методичними рекомендаціями щодо організації фізкультурно – оздоровочої  роботи в дошкільному навчальному закладі, положенням «Про медичний кабінет дошкільного навчального закладу».

  Належним чином була оформлена обов’язкова документація, своєчасно складалися

плани роботи і звіти, місячний та річний план профілактичних щеплень здійснювався щомісячний, щоквартальний, щорічний аналіз захворюваності, на кожну групу закладу складався лист здоров’я. За потребою готувався оперативний план дій по зниженню захворюваності; контролювався стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми та їх загартування. Своєчасно здійснювався контроль динаміки розвитку та стану здоров’я кожної дитини, антропометричні виміри в садових групах ЗДО – щоквартально, в групах раннього віку – щомісячно, визначення гостроти зору, перевірка постави, огляд на педикульоз, доліковування. Особиста гігієна персоналу не порушувалась.

    Сестра медична старша  здійснювала медичний контроль за перебігом періоду адаптації

дітей. Своєчасно інформували батьків і педагогічний персонал про проведення лікувально-профілактичних заходів, профілактичні щеплення та обов’язкові медичні огляди.

   Документація по медичному обслуговуванню дітей ведеться у порядку,

встановленому МОЗ України.

       Робота з дітьми велась за затвердженим комплексом фізкультурно-оздоровчої

роботи з дошкільниками. Кожний вид фізичної діяльності планується і проводиться з

урахуванням стану здоров’я та фізичного навантаження кожної дитини. Заняття з фізичної

культури проводила інструктор з фізичної культури  Боброва Т.І. Вихователями груп

та інструктором з фізичної культури враховуються рекомендації лікарів, які стосуються II

та III груп  здоров’я щодо фізичного навантаження (окремим дітям виключені вправи з бігу та стрибків).

    Для збереження та зміцнення здоров’я малюків у закладі затверджена модель

загартування дітей у дитячому садочку і сім’ї та модель організації рухового режиму

дітей з урахуванням засобів та форм роботи з фізичної культури. Систематично з

дошкільнятами проводиться комплекс фізкультурно-оздоровчих заходів, передбачених

даним планом.

     Упродовж навчального року медичним працівником та адміністрацією на заняттях

з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту.

   Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах

коливається у межах норми від 60% до 80%. Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх

вікових групах 139-157 уд/хв.

 Упродовж року значна увага приділялася темі безпеки життєдіяльності дітей:  безпека на дорогах в умовах воєнного стану, правила безпеки під час війни, ти сам удома, екологічна безпека. Запрошувалися фахівці ДСНС, національної поліції, пожежники для проведення бесід, тренінгових  вправ  з дітьми та персоналом.  Відпрацьовувались дії в створених ситуаціях, сюжетно-рольових іграх, читались художні твори, переглядались мультфільми, була організована виставка дитячих малюнків  «Небезпека очима дітей».

   Упродовж року проведені тематичні Тижні:

 З  09 по 13 вересня 2022 року – Всеукраїнський Олімпійський тиждень та

Олімпійський урок в рамках заходів Дня фізичної культури і спорту;

 З 19 по 23   жовтня 2022 року , з 04  по 10 січня  2023 року – проведений Тиждень Здоров’я.

     Проведена робота сприяла активізації та підвищенню ефективності самоосвітньої

роботи педагогів, освітньої роботи з дошкільниками по формуванню правил

безпечної поведінки в довкіллі, накопиченню методичних розробок, авторських напрацювань, систематизації  матеріалів по ОБЖД.

     З метою вдосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі, профілактики

захворювань і збереження здоров’я дітей складено план  та схвалено педагогічною радою.

  І.9  Організація харчування дітей

Здоров’я дитини неможливо забезпечити без раціонального харчування. Раціональне харчування, що відповідає фізіологічним потребам організму, який зростає, в харчових речовинах і енергії, забезпечує нормальний гармонійний розвиток дитини, підвищує її стійкість до різних несприятливих факторів зовнішнього середовища, сприяє виробленню імунітету до різних інфекцій. Правильна організація харчування дітей у закладі дошкільної освіти  набуває особливої актуальності через високий показник охоплення дошкільною освітою дітей від 2 до 6 років. Саме тому в закладах дошкільної освіти повинна бути впроваджена Міжнародна система аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках – система ХАССП, яка ідентифікує, оцінює та контролює небезпечні фактори, що є визначальними для безпечності харчових продуктів. Головним завданням системи ХАССП у ЗДО є аналіз небезпек і проведення поетапного контролю за етапами приготування страв і продуктів харчування, починаючи від прийому продуктів комірником і до моменту видачі готової страви.

     Організація харчування ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04. 2006 року №298/227 (із змінами).

     Організація харчування дітей у  закладі дошкільної освіти здійснюється у

відповідності до Закону України «Про дошкільну освіту» (ст. 35. Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі), чинного Статуту закладу та з урахуванням Постанови  Кабміну України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих  закладах», за № 1591 від 22.11. 2004р., Наказу МОЗ і МОН України за № 242/329 від 01.06. 2005р. «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах».

  Протягом року велика увага приділялась процесу організації харчування в ЗДО, а саме:

– відпрацюванню режиму й графіка харчування дітей;

– прийому продовольчої продукції гарантованої якості;

– збереженню та дотриманню термінів реалізації продуктів;

– дотриманню технології приготування їжі;

– складанню перспективного меню;                

– організації збалансованого харчування у відповідності з натуральними та

грошовими нормами.

      Відповідальними особами вчасно   укладалися договори на постачання якісних продуктів харчування, подавалась заявка-замовлення на постачання харчових

продуктів і продовольчої сировини в залежності від кількості дітей в закладі та

затверджених норм харчування.

    Стан матеріально-технічного забезпечення харчоблоку, групових приміщень задовільний.

     Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою впровадження науково-обгрунтованих раціонів харчування дошкільників, розроблена картотека страв, складено примірне 4-тижневе сезонне меню,  погоджене з міським управлінням ГУ  «Держпродспоживслужби у Сумській області» та затверджене директором ЗДО. Щодня на кожний наступний день з урахуванням примірного двотижневого меню складається меню-вимога.

     У ЗДО встановлено 3-х разове харчування.  Стан забезпечення закладу продуктами харчування залежав від рівня і обсягу фінансування .

   Добовий харчовий раціон складається із наявного набору продуктів відповідно до вимог

постанови Кабміну України від 22.11. 2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».

    Продукти харчування протягом 2022-2023 року завозились згідно договорів:

ФОП Коваль  В.І. – бакалія, цукор, олія, риба;

ФОП Іващенко І.О.- овочі, фрукти;

ФОП Коваль  В.І. – мясо;

ТОВ «Ромни-хліб»–  хліб,батон;

ПАТ «Юрія» – молочна продукція.

   Комірником своєчасно надавались замовлення на продукти, і раз на три дні подавались

уточнені заявки.

     Харчоблок забезпечений достатньою кількістю справного технологічного і холодильного обладнання, кухонним та столовим посудом, миючими і дезінфікуючими засобами, інвентарем, санітарним і спеціальним одягом.

     Вся продовольча сировина надходить в заклад із супровідними документами, які свідчать про її походження та якість (накладні, сертифікати відповідності, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи). Якість продуктів у день надходження та якість готової продукції щодня перевіряється бракеражною комісією, про що свідчать записи у відповідних журналах. Продукти харчування та продовольча сировина зберігаються в коморі та овочесховищі. Для зберігання продуктів, які швидко  псуються використовується холодильне обладнання, товарне сусідство забезпечується.

     Видача готових страв на групи здійснюється відповідно графіку видачі, затвердженого директором. Готові страви видаються з харчоблоку лише після зняття проби сестрою медичною старшою. За потреби в закладі організовується дієтичне харчування.

З метою контролю за виконанням затвердженого набору продуктів, сестрою медичною старшою ведеться журнал обліку виконання норм харчування, дотримання яких здійснюється відповідно до нормативних документів та у межах відповідних бюджетних призначень.

   З боку адміністрації закладу дошкільної освіти здійснювався чіткий контроль за технологією приготування страв, термінами реалізації продуктів харчування, дотриманням санітарно-гігієнічних правил.

    Зауваження стосувались своєчасної заміни спецодягу, порціювання блюд, оновлення

маркування посуду, щодо своєчасного та якісного проведення генерального прибирання; щодо дотримання режиму видачі готових страв, та зберігання добових проб.

    Під час перевірки групових приміщень контроль з боку директора О. Корж   був направлений на створення умов для харчування дітей.

Педагоги приділяють велику увагу вихованню культурно-гігієнічних навичок дітей під час  вживання  їжі, етикету прийому їжі (згідно програмових вимог).

     Вихователем – методистом В. Яковлєвою здійснюється періодичне спостереження та

аналіз стану формування культурно-гігієнічних навичок у дошкільників під час миття рук,

прийому їжі. В ході перевірок були виявлені недоліки в роботі педагогів:

– не використовувався санітарний одяг дітьми під час чергування по їдальні

(вихователів Каплун М.В., Панасенко С.І.);

– не систематично використовувались паперові серветки під час їжі (Косенко І.В. ).

  Питання організації харчування дітей в ЗДО  включались в тематику батьківських зборів,

засідань Ради закладу, розглядались на виробничих нарад, нарадах при  директору,

висвітлювались в інформаційних батьківських куточках.

В 2022-2023 навчальному році було забезпечено харчування дітей пільгових категорій. Станом на 01 травня 2023 року безкоштовно харчувалися 11 дітей – батьки, які проходять службу в ЗСУ за призовом під час мобілізації; 2 дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України  «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям». За 5 дітей з багатодітних сімей батьки сплачують 50% вартості плати за харчування.

 

 

І.10 Аналіз результатів взаємодії з сім’єю та громадськістю

Робота закладу дошкільної освіти в умовах воєнного стану

     В умовах воєнного стану найбільшої актуальності набули системи комунікації з дітьми, їхніми батьками, сім’ями, педагогами, що дають змогу встановити швидкий обмін інформацією, мобільність зворотного зв’язку. На протязі 2022-2023 року адміністрація закладу та педагоги організовували взаємодію всіх учасників освітнього процесу постійно оновлюючи та поповнюючи інформаційне наповнення сторінки у спільноті Фейсбук, використовуючи ресурси онлайн-освіти: публікації психолого-педагогічного та методичного спрямування, зокрема на сайті МОН «Сучасне дошкілля під крилами захисту», матеріали, які розміщені на платформі розвитку дошкільнят НУМО, рекомендовані онлайн матеріали та відео, підготовлені МОН, ДУ «Український інститут розвитку освіти», ЮНІСЕФ, порталу ПЕДРАДА та ін. Також ефективними були: завдання і рекомендації для батьків щодо роботи з дітьми відповідно до їхнього віку, які розміщувалися на сторінці ЗДО в спільноті Фейсбук; інформаційно-освітні та психолого-педагогічні поради, які висвітлювалися в створених групах з батьками, вихователями в соціальній мережі Viber. ЗДО має свою  групу в соціальній мережі Facebook: Роменський ЗДО 6 “Зірочка” Роменської міської ради.

 

Педагогічним колективом проводилась значна робота щодо інтеграції суспільного і родинного виховання. Батьки вихованців активно залучались до освітнього процесу  в ЗДО шляхом проведення  загальних та групових батьківських зборів, анкетування, семінарів, трудових десантів по благоустрою території ЗДО ( 10.10. 2022¸ 10.04. 2023), зеленої толоки «Збережемо довкілля чистим (19.04. 2023).

   Показником результативної та успішної взаємодії батьків і педагогів можна вважати наявність у закладі доброзичливої атмосфери, довірчих стосунків між педагогами та батьками, зорієнтованість батьків на виховання та розвиток дітей, їх зацікавленість змістом дошкільної освіти.

   Керуючись основними державними документами, що регламентують діяльність закладу,

педагоги спільно з батьками продовжували працювати над оновленням та поповненням ігрового предметно-розвивального середовища, необхідних умов для розвитку потреб і інтересів кожної дитини, для її духовного зростання, фізичної досконалості, прояву самостійності, реалізації своїх задумів і бажань, формування ігрової культури дітей. Всі вікові групи оновили ігрове обладнання на своїх  майданчиках .

 

 

     Робота з батьками та забезпечення наступності із школою проводилась у відповідності до Річного плану роботи, передбаченою в розділах: V.1. «Взаємодія закладу дошкільної освіти з батьками, або законними представниками дітей» та  V.2.  «Співпраця з закладами загальної середньої освіти, установами та організаціями». Додатком до Річного плану роботи є План роботи закладу дошкільної освіти №6 «Зірочка» та ЗОШ №7, що щорічно схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується директором ЗДО  та директором школи.

    План передбачає роботу закладу  дошкільної освіти по формуванню мотиваційної готовності старших дошкільників до навчання в школі (бесіди, екскурсії, спільні з першокласниками свята, розваги, акції); методичну роботу (консультації для педагогів закладу  дошкільної освіти і вчителів школи, тематику спільних педагогічних рад, взаємо відвідування вихователями уроків в першому класі та вчителями занять у групах дітей старшого дошкільного віку ), роботу з батьками дітей старшого дошкільного віку та першокласників.

     Для батьків та старших дошкільників у роздягальнях груп розміщені ширми «Готуємо

майбутнього першокласника» з рубриками:

     Упродовж року підтримувались тісні зв`язки зі ЗОШ №7, директором школи

С. В. Федько , вчителями: Нехань С.М., Ставничою В.І.

   Педагоги школи  у форматі онлайн брали участь в проведенні батьківських зборів, в засіданнях педагогічної ради.

    Взаємодія ЗДО і школи упродовж року здійснювалась у таких напрямках:

учителями школи (он лайн);

    Забезпечення неперервності здобуття людиною освіти є можливим за умови реалізації

принципів перспективності і наступності між суміжними ланками освіти, зокрема дошкільною і початковою. В умовах реформування загальної середньої освіти на засадах Концепції Нової української школи проблемні питання та шляхи їх розв’язання визначені Інструктивно-методичних рекомендаціях МОН України щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти (від 19.04. 2018 № 1/9-249).

    В подальшому реалізацію принципів наступності та перспективності доцільно

забезпечувати через:

 вивчення Концептуальних засад реформування загальної середньої освіти «Нова

українська школа» на період до 2029 року;

 визначення спільних тенденцій розвитку дошкільної та початкової освіти в умовах

реформування загальної середньої освіти на засадах Концепції Нової української школи;

 спрямування роботи на пріоритетність особистісно-орієнтованого, компетентнісного,

діяльнісного, середовищного підходів до розв’язання основних завдань дошкільної та

початкової освіти відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти (у редакції

2021р.) та Державного стандарту початкової освіти (2018 р.);

 узгодження змістових і технологічних аспектів здійснення освітнього процесу в закладах дошкільної освіти і початковій школі з урахуванням вікових та індивідуальних

особливостей дітей через обізнаність учителів початкових класів із програмами,

методами, прийомами розвитку, виховання і навчання старших дошкільників у закладі

дошкільної освіти та ознайомлення вихователів старших груп з освітніми програмами,

технологіями навчання, що використовуються у першому класі початкової школи;

 забезпечення сприятливих умов для уникнення ситуацій форсування або штучного

сповільнення природного темпу розвитку дітей;

 забезпечення цілісності процесу особистісного й інтелектуального розвитку дітей за

умови внутрішнього зв’язку в змісті освітньої роботи, методах педагогічного

керівництва, формах організації діяльності у закладі дошкільної освіти і початкових

класах закладів загальної середньої освіти;

 забезпечення наступності дошкільної і початкової освіти шляхом єдності підходів до

організації життєдіяльності дитини шостого та сьомого (восьмого) років життя

незалежно від соціально-педагогічних умов здобуття освіти.

    В роботі з родинами одним із основних завдань роботи педагогічного колективу в

минулому навчальному році було:

–           розширення форм та видів співпраці з родинами, використовуючи очні та дистанційні форми взаємодії;

–           прозорості та відкритості роботи   закладу через роботу веб-сайту, створення відкритих груп в соціальній мережі Facebоok.

 

І.11  Аналіз результатів роботи психологічної служби

    Пріоритетним у роботі психолога протягом 2022-2023 року було питання підтримки і психологічного супроводу  учасників освітнього процесу в умовах війни.    Не залишилися поза увагою і питання підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі, адаптації вихованців груп раннього віку до нових умов перебування, формування у батьків свідомого  ставлення до своїх обов’язків, інтеграції дітей групи ризику і з особливими потребами в освітній  простір закладу, розвитку у педагогів відповідних психологічних знань для роботи з дітьми та батьками. Завдання роботи були реалізовані через виконання основних складових річного плану психолога.

 В межах організаційно – методичної роботи були підготовлені матеріали до семінарських

занять і консультацій з педагогами і батьками закладу  «Як формувати психологічну стійкість», «Роль вихователя у формуванні безпечного середовища», підготовлені заходи до тижнів толерантності і психології «Я відкритий для тебе», «Психологія в моєму житті», акцій «16 днів без насильства», «Вберегти дітей – гуманітарна місія сьогодення», упорядковані корекційно – розвивальні заняття для роботи з дітьми різних категорій, створені банки даних на дітей кожної вікової групи, підібрана література і розвивальні посібники.

  Підвищення фахового рівня психолога відбувалося через участь у міських онт лайн вебінарах впродовж навчального року. Були підготовлені виступи, практичні вправи, інформаційні повідомлення на теми:

«Дитячі страхи: виявляємо, вивчаємо, долаємо», «Дитяча агресія – насильство чи самозахист?», «Що таке справедливість і як її сформувати в дошкільників».  Упродовж року збиралася інформація та готувалися повідомлення, довідки, виступи до

педагогічних рад, що стосувалися висвітлення проблем, пов’язаних з формуванням у дітей логічного мислення, впровадження інноваційної діяльності та ін.

 Тематика виступів на засіданнях педагогічної ради у 2022 – 2023 н. р.:

  1. Профілактика боулінгу, мобінгу в ЗДО.
  2. Навички психологічного відновлення.
  3. Особливості спілкування під час війни.

Значний відсоток відвідування консультацій мали батьки дітей 6 – го року життя, логопедичної групи, раннього віку, групи ризику.

   Зверталися родини за роз’ясненням проблем підготовки дітей до школи (інтелектуальна,

мотиваційна, особистісна готовність), формування навичок конструктивного спілкування з однолітками, розвитку самооцінки, вибору школи відповідно до здібностей дитини та ін.

Впродовж навчального року відвідали консультації з різних питань педагоги: Ю. Лукаш, Н. Голубкова,  Т. Лавріненко, І. Косенко, вчитель – логопед К. Іванченко,  музичний керівник Н. Покутна.

  Окрім того, практичний психолог спільно з іншими спеціалістами проводила роботу у

консультпункті, виконувала замовлення щодо прийому батьків дітей з питань підготовки до вступу  у ЗДО.

Діти старшого дошкільного віку груп «Бджілка», «Калинка», у січні-березні 2023 року пройшли планове діагностичне обстеження за методикою А. Керна – Є. Йерасика, з метою виявлення рівня готовності дітей до навчання у школі. Обстеженням були охоплені 20 вихованців, з них 11 дівчаток і 9 хлопчиків. Високий рівень показали  4 дітей (20%), а середній – 16 дітей (80%). Були надані відповідні рекомендації як педагогам,  так і батькам.

 

І.12  Аналіз результатів адміністративно-господарчої діяльності

 

      Матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти у зразковому стані.

ЗДО забезпечено необхідним обладнанням, меблями та м’яким інвентарем, що

знаходиться у робочому стані.

   У закладі створено умови для безпечного проведення освітнього процесу та праці

співробітників. Організація роботи з техніки безпеки та охорони праці в дошкільному

закладі проводилась на виконання Закону України «Про охорону праці», згідно з

«Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників  освітньо – виховного

процесу в установах та закладах освіти», які і визначали єдину систему організації роботи

з охорони праці в закладі. На підставі нормативних документів адміністрація закладу

планувала роботу щодо роботи з працівниками закладу. Вчасно видавались накази про

призначення відповідальних за роботу з охорони праці, роботу з пожежної безпеки, з

попередження дитячого травматизму, проводились інструктажі. Необхідна ділова

документація велась відповідно до нормативних вимог.

    Заходи, передбачені планом, по збереженню та зміцненню матеріальної бази виконані

майже стовідсотково.

Так, упродовж  2022-2023  навчального року та в рамках заходів щодо підготовки

матеріально – технічної бази закладу дошкільної освіти №6 «Зірочка» до нового

навчального року  2022-2023   проведено :

 

 

№ з/п

Назва заходів

Інформація про виконання

Відповідальний за виконання

1

2

3

4

1.     

Поточний ремонт приміщення ЗДО

до 01.08.2022

виконано

Директор ЗДО №6

2.     

Ремонт котлів у топковій та очистка вентиляційних шахт ЗДО

 

до 01.08.2022

виконано

Директор  ЗДО №6

3.     

Повірка коректора Вега

до 01.08.2022

виконано

Завгосп  ЗДО №6

4.     

Повірка манометрів та сигналізаторів

до 01.08.2022

виконано

 

Завгосп  ЗДО №6

 

Упродовж року систематично проводились санітарні дні по облаштуванню території

закладу.

   Санітарний стан приміщень ЗДО має задовільну оцінку. Ігрові майданчики та

територія, що прилягає до них, утримуються в чистоті і порядку.

    На жаль, основними причинами, що ускладнюють функціонування  закладу, є введення воєнного стану в Україні та економічні чинники. Як і раніше, не вирішується проблема фінансування ЗДО у повному обсязі, що не дає змоги на належному рівні зміцнити матеріально-технічну базу, удосконалити розвивальне середовище.

    Пріоритетними напрямами у сфері матеріально-технічного і навчально – матеріального забезпечення освітньої діяльності, як і раніше, залишаються обладнання, оснащення, меблі, предметно-ігрове середовище:

 педагогічного процесу;

 усіх видів діяльності дітей; їхнього побуту;

 фізкультурно-оздоровлювальної, медичної бази;

 бази психолого-педагогічного супроводу розвитку дітей; умов праці працівників ЗДО;

 облаштування спортивного майданчика на території ЗДО.

     Потребує утеплення фасад приміщення закладу дошкільної освіти та продовження роботи по забезпеченню освітнього процесу  сучасними мультимедійними засобами.

     Таким чином, аналіз роботи ЗДО «Зірочка» за навчальний рік показав, що обрані форми і  методи, об’єднані зусилля керівництва  та педагогічного колективу позитивно впливають на результативність роботи з кадрами та досягненню мети. Річний план за минулий навчальний рік виконано на 80% через карантин та запровадження воєнного стану в Україні, внаслідок військової агресії зі сторони РФ. Роботу педагогічного колективу за минулий навчальний рік оцінено  на «задовільно».  

Річний план за 2021/2022 навчальний рік був реальним, дозволив досягти поставлених цілей. Проте, в організації освітнього процесу можна виділити такі проблемні питання:

– підтримка психологічного комфорту у закладі та забезпечення емоційного благополуччя всіх учасників освітнього процесу;

– виховання патріотичних почуттів у дошкільнят;

– розвиток українського мовлення.

 

ЗАВДАННЯ НА НОВИЙ 2023/2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

       Враховуючи підсумки освітньої роботи за 2022/2023 навчальний рік, анкетування педагогів, відповідно до виявлених досягнень, недоліків, запитів батьків та державних вимог, педагогічний  колектив закладу дошкільної освіти у 2023/2024  навчальному році буде працювати над головними завданнями, визначеними на рівні держави: 

Наукова-методична проблема закладу на  2023/2024 навчальний рік:

– подальше забезпечення якості освітніх послуг відповідно до  Державного стандарту дошкільної освіти  з урахуванням вимог ІІ  напряму ВСЗЯО «Здобувачі дошкільної освіти…» та збереження  психічного і фізичного здоров‘я дітей дошкільного віку в нових соціальних умовах воєнного стану

Виходячи з цього пріоритетними завданнями на наступний рік вважати:

 

учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану   шляхом використання сучасних інноваційних технологій.

  1. Подальша реалізація завдань щодо формування патріотичних почуттів дошкільника засобами мистецько-творчої діяльності.
  2. Розвивати мовленнєву компетентність дитини шляхом накопичення власного досвіду використання мовлення в різних життєвих ситуаціях.

 

Основними компонентами надання дітям якісних освітніх послуг мають стати:

Запорукою успішної реалізації ключових завдань організації та змістового наповнення освітнього процесу у закладі має стати: високий рівень внутрішньої самоорганізації педагогічного колективу, творчий та інтелектуальний потенціали педагогічних кадрів, орієнтація на дітей – як центр освітнього процесу.

 


QPTop.ru